Ocieplenie i renowacja budynku.

Wspólnota Mieszkaniowa Kazimierzowska 64 zleci prace budowlane polegające na izolacji i ociepleniu fundamentów, wymianie balkonów, ociepleniu i renowacji elewacji, ociepleniu stropodachu budynku wielorodzinnego przy ul. Kazimierzowska 64 w Warszawie.

Zainteresowanym wykonawcom udostępnimy:

  • projekt budowlany,
  • STWiOR,
  • przedmiar robót.

Link do dokumentacji:

https://drive.google.com/drive/folders/1k7zjGaT6x5ulnP0-nmiBnEFpMGm8rHIA?usp=sharing

(w przypadku trudności z pobraniem dokumentacji proszę o kontakt: s.uszynska@gestor.com.pl )

Od Oferenta oczekujemy przekazania:

  • informacji o Oferencie – informacji ogólnych, o sytuacji finansowej na podstawie dokumentów sprawozdawczych, o personelu, w tym o personelu przewidzianym do zatrudnienia przy realizacji kontraktu, o doświadczeniu oferenta, w tym realizacje wskazujące na kwalifikacje w przedmiotowym zakresie w ostatnich 5 latach wraz z ew. rekomendacjami,
  • dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia,
  • ceny ofertowej (netto, VAT, brutto),
  • kosztorysu ofertowego sporządzonego na wszystkie elementy zamówienia wymienione w przedmiarze robót, w oparciu o dokumentację projektową i STWiOR,
  • terminu możliwego przystąpienia do prac oraz zakładanego czasu realizacji (zakładana realizacja w 2020 roku, ew. dopuszczalne niewielkie odstępstwa),
  • informacji o gwarancjach, oczekiwane minimum to 60 miesięcy,
  • terminu związania ofertą, nie krótszego niż 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych.

Ewentualne wyjaśnienia w zakresie zamówienia udzielane będą przez Inspektora nadzoru i/lub przedstawiciela Zamawiającego (Zarząd), kontakt przez administratora WM p. Sylwię Uszyńską, tel. 501 797 009.

Oferty prosimy wysyłać do dnia 15.11.2019 r. pod adres mailowy: s.uszynska@gestor.com.pl  lub składać osobiście w biurze administracji "GESTOR" (Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, czynne od pon. do pt. w godz. 8.00 - 16.00).